CB poľný deň 2021 – návrh propozícií

25. ročník
texty písané modrou farbou sú návrhy na doplnenie propozícií pre rok 2021. Návrhy na úpravu propozícií posielajte na do 30.4.2021.


Organizátor: Slovenský CB rádioklub
Osoba poverená realizáciou súťaže: Martin Znášik, Marconi Partizánske, SK-424

1.      Termín konania:
začiatok: 7. 8. 2021, 17:00 h,
koniec:    8. 8. 2021, 09:00 h.

2.      Podmienky účasti:
Súťaže sa môže zúčastniť každý užívateľ CB rádiostanice za dodržania podmienok súťaže:
a) súťažiaci je povinný dodržiavať platné Všeobecné povolenie,
b) súťažiaci je povinný dodržiavať propozície súťaže,
c) súťažiaci musí vysielať z územia SR. Hraničné kóty sú povolené, víťaz predchádzajúceho ročníka nesmie vysielať z toho istého lokátora.
d) súťažiaci robí zvukový záznam celého závodu. Záznam si môže organizátor vyžiadať na posúdenie v prípade dokazovania správnosti spojenia.

3.  Technicko-prevádzkové podmienky:
a) Frekvencie: CB pásmo v rozsahu 26,855 – 27,405 MHz (kanály 1 až 51), okrem kanála 9.
b) Na kanáli č. 1 je možné dávať len výzvu, nie uskutočňovať kompletné spojenia.

3.   Štartovné:
a) Výška štartovného poplatku je dobrovoľná, zasiela sa po osobnom dohovore.

4.   Spojenia a staničný denník:
a) Súťažiaci (expedícia) sa hlási svojou volačkou (názvom expedičného tímu), ktorú počas súťažného vysielania nesmie zmeniť.
b) Súťažný denník musí v hlavičke obsahovať:

  • volací názov expedície / jednotlivca
  • QTH miesta vysielania (ak kóta nemá názov, tak aspoň nadmorskú výšku miesta, musí byť dohľadateľné v mape)
  • lokátor miesta vysielania
  • dátum a čas začiatku aj konca vysielania
  • volačky operátorov a zapisovateľov,

Do poznámky je vhodné uviesť kontaktnú adresu, telefón alebo e-mail adresu,

c) Platné spojenie musí v denníku obsahovať:

  • dátum a čas spojenia,
  • volačku protistanice (názov expedície),
  • QTH (v prípade portejblového vysielanie  QTH aj názov miesta – kóty),
  • reporty,
  • lokátor

d) Súťažný denník musí byť zaslaný na spracovanie do 15.8.2021, 23:59:59 h v digitálnej forme v programe DeníkCL6.
                                              Odoslať denník môžeš aj tu.

e) Ak súťažiaci nechce figurovať vo výsledkovej listine, môže poslať denník len pre kontrolu, čo uvedie v poznámke v hlavičke denníka.
f) Do súťaže sa započítavajú len spojenia so stanicami, ktoré sa nachádzajú na území Slovenska.
g) Súťažný denník nesmie byť zverejnený na žiadnej internetovej stránke pred termínom zaslania denníkov podľa bodu 4. d).

5.      Za neplatné spojenia sa považujú:
a) spojenia uskutočnené v čase pred začiatkom a po ukončení súťaže,
b) opakované (duplicitné) spojenie, za duplicitné sa považuje aj spojenie so stanicou vysielajúcou z QTH a následne ako mobil alebo portejbl.
c) spojenie realizované úplne alebo i čiastočne cez opakovače, internet, telefón, na iných pásmach a pod.,
d) spojenie sprostredkované treťou osobou,
e) neúplné spojenie podľa bodu 4.c)
f) spojenia, ktoré uskutočnia členovia expedície zapísaní v zozname operátorov na svoje volačky,
g) spojenie do toho istého lokátora s časovým odstupom menším ako 1 hodina,
h) unikátne spojenia (spojenia, ktoré sa vyskytnú v denníku iba jednej súťažnej stanice).

6.      Miesto vysielania súťažnej stanice:
a) Výber miesta je len na súťažiacom. Ak sa na jednom mieste stretne viacero súťažiacich, záleží len na ich dohode. (Je vhodné o výbere kóty informovať vopred CB verejnosť prostredníctvom pásma, na stretnutiach, prostredníctvom internetu, aby nedochádzalo k zbytočným problémom. Zverejnením však nie je zabezpečená rezervácia kóty pre súťaž.)
b) Kóty, ktorými prechádza štátna hranica, sa smú použiť pri dodržaní bodu 2.
c) Súťažiaci počas celého trvania súťaže nesmie zmeniť miesto vysielania.

7.      Systém bodovania:
Výsledok celkového počtu bodov tvorí súčet preklenutých km vo všetkých uznaných spojeniach, pričom 1 km = 1 bod.
Za spojenie so stanicou vo vlastnom lokátore mimo kóty súťažiaceho sa prideľuje jeden bod. V prípade rovnosti bodov rozhoduje:
a) vyšší počet spojení,
b) vyšší priemer km/QSO
c) vyššia nadmorská výška

8.      Vyhodnotenie súťaže:
a) Usporiadateľ podľa prijatých denníkov zostaví celkové poradie.
b) S výsledkami súťaže bude oboznámená verejnosť prostredníctvom portálu SCBR, časopisu CB REPORT. Odovzdanie ocenení bude upresnené.
c) V prípade sporných situácií je rozhodnutie organizátora konečné.

9.      Ceny za jednotlivé umiestnenia:
1. miesto: diplom + pohár  + putovný pohár
2. miesto: diplom + pohár
3. miesto: diplom + pohár

Ostatným účastníkom bude k dispozícii účastnícky diplom v PDF formáte na stiahnutie.

 203 total views,  1 views today