Propozície SPL 2018

Organizátor: Slovenský CB rádioklub
Kontakt na organizátora: Pavol Nagy (Palo Bratislava) spl.scbr@gmail.com
Termín konania: začiatok: 2.1.2018, koniec: 31. 12 2018

Cieľ súťaže:
Slovenská portejblová liga (ďalej len SPL) je celoročná CB súťaž. Cieľom tejto súťaže je spestriť prevádzku CB pásma a podporovať vysielanie v portejblových podmienkach. Súťažiaci si sám volí dátum, čas, miesto (QTH) ako aj dĺžku vysielania, v súlade s podmienkou č. 8.

Náklady spojené s organizáciou SPL hradí SCBR. Štartovné je dobrovoľné formou príspevku v prospech SCBR, ktorý je možné uhradiť v hotovosti, alebo zaslať na adresu tajomníčky SCBR počas celého priebehu súťaže.

Podmienky:
Súťaže SPL sa môže zúčastniť každý súťažný tím, alebo jednotlivec (ďalej len “súťažiaci”), ktorý splní podmienky súťaže:

 1. súťažiaci sa pri vysielaní riadi platným Všeobecným povolením TÚSR,
 2. pre účely súťaže je povolené používať celý frekvenčný rozsah 26,855 – 27,405 MHz,
 3. zaslaním prvého súťažného denníka organizátorovi sa súťažiaci prihlasuje do súťaže a zaväzuje sa dodržiavať propozície SPL. Zároveň s prvým štartom si súťažiaci zvolí svoj volací znak, pod ktorým sa bude hlásiť počas celej súťaže. Spolu s prvým denníkom zašle súťažiaci (vedúci expedičného tímu) svoje kontaktné údaje – meno, adresu, e-mail, telefónne číslo.
 4. člen jedného súťažného tímu nemôže byť zároveň členom iného súťažného tímu, ani vysielať ako jednotlivec,
 5.  súťažné stanovište (QTH) musí byť na území SR,
 6. je povolené vysielať z akéhokoľvek portejblového QTH (za portejblové QTH sa považuje akékoľvek stanovište mimo trvalého bydliska operátora(ov), mimo trvalo osídlených oblastí; vysielať sa môže aj z horských ubytovacích zariadení a chát),
 7. z jednej kóty, ktorej nadmorská výška presahuje 900 m, je možné vysielať maximálne 4-krát počas celej súťaže,
 8. súťažný štart (výjazd) môže trvať maximálne 24 hodín od okamihu zápisu prvého spojenia do denníka.
 9. súťažiaci nesmie počas jedného štartu zmeniť vysielacie stanovište.
 10. súťažiaci nesmie počas jedného štartu vysielať z jedného lokátoru pod viacerými volačkami. 
   
  Spojenia a súťažný denník:
 11. za platné spojenia sú považované všetky direktné spojenia (bez použitia opakovačov a relátok) so stanicami zapísané v súťažnom denníku.
 12. súťažný denník sa skladá z hlavičky (názov súťažiaceho, stanovište (QTH), dátum a čas začiatku a ukončenia štartu) a zápisu spojení (log).
 13. spojenie zapísané v denníku musí obsahovať
  – poradové číslo spojenia,
  – dátum a čas,
  – volačku protistanice (názov expedície), domáce QTH (v prípade /p a /m názov aktuálneho miesta alebo kóty),
  – lokátor,
  – reporty.
 14. s každou jednotlivou protistanicou môže súťažiaci v rámci jedného štartu uskutočniť:
  – jedno spojenie z domáceho QTH protistanice,
  – jedno spojenie s touto protistanicou z mobilnej stanice
  – jedno spojenie s touto protistanicou na portejbli, pričom každé z týchto spojení musí byť z iného lokátorového štvorca. Zápis so spojeniami musí byť v tvare (vzor):
       = spojenie so stabilom : Števo Zvolen JN98NN
       = spojenie s mobilom: Števo Zvolen /m Trenčín JN98AV (Jano Kamión /m Trenčín JN98AV)
       
  = spojenie so stanicou na portejbli : Števo Zvolen /p Skalka JN98LR
 15. v prípade vysielania v priebehu iných CB súťaží sa spojenia môžu zaratúvať aj do SPL
 16. za jeden kalendárny mesiac je možné zaslať iba jeden súťažný denník, ktorý je nutné zaslať e-mailom do siedmeho v ďalšom mesiaci (napr za január 2018 odoslať do 7.2.2018)
 17. Denník musí byť vo formáte programu CL6. Denníky v iných formátoch než .c6v budú akceptované len po predchádzajúcom súhlase organizátora).
   
 18. Systém bodovania je nasledovný:
  a) do vzdialenosti 600 km sa spojenie boduje systémom 1km = 1 bod
  b) nad 600 km je spojenie bodované systémom 10 km = 1 bod                                                                   Vyhodnocovanie súťaže:
 19. všetky štarty súťažiaceho sa budú postupne spočítavať a usporadúvať do tabuľky podľa počtu bodov
 20. priebežné poradie bude pravidelne zverejňované na internetovej stránke SCBR
 21. konečné poradie zostaví organizátor podľa celkového súčtu bodov, ktoré súťažiaci získa zo všetkých štartov počas roka
 22. pri rovnosti bodov je víťazom súťažiaci, ktorý uskutočnil viac súťažných štartov
 23. pri rovnosti súťažných štartov je víťazom súťažiaci s väčším počtom spojení
 24. v prípade sporných situácií je rozhodnutie organizátora konečné
 25. vyhodnotenie súťaže bude zverejnené na www.scbr.sk, ceny a diplomy budú odovzdané na jarnom CB stretnutí (Remata)
 26. Doplnkovou súťažou SPL je vyhodnotenie najdlhšieho spojenia. Do poradia bude zapísané najdlhšie spojenie súťažiaceho dosiahnuté počas roka.
 27. Organizátor si vyhradzuje právo rozhodovať v nejasných a neštandardných prípadoch. Súťažiaci, ktorý závažným spôsobom poruší podmienky súťaže, môže byť rozhodnutím organizátora diskvalifikovaný.

Tieto propozície môžu byť upravené, pričom úpravy musia byť oznámené zapojeným účastníkom súťaže a zverejnené aj na tejto stránke.

Vo vlastnom záujme je vhodné (ale nie nutné) súťažný štart vopred spropagovať na www.scbr.sk a www.cbdx.cz a tým informovať ostatných o štarte.

2,785 total views, 7 views today