SPL 2011 – Propozície

 1. Organizátor: Slovenský CB rádioklub
  Kontakt na organizátora: Martin Znášik (Marconi PE, SK-424), 0905 114371
  scbr@scbr.sk (mailová adresa pre zasielanie súťažných denníkov)
  www.scbr.sk
 2. Termín konania:
  začiatok: 1. január 2011
  koniec: 31. december 2011
 3. Slovenská portejblová liga (ďalej len SPL) je celoročná CB súťaž. Cieľom tejto súťaže je spestriť prevádzku CB pásma a podporovať vysielanie v portejblových podmienkach. Súťažiaci si sám volí dátum, čas, miesto (QTH) ako aj dĺžku vysielania, v súlade s bodom 4 písm. h).
 4. Súťaže SPL sa môže zúčastniť každý súťažný tím, alebo jednotlivec (ďalej len “súťažiaci”), ktorý splní podmienky súťaže:
  a) súťažiaci sa pri vysielaní riadi platným Všeobecným povolením TÚSR,
  b) pre účely súťaže je povolené používať celý frekvenčný rozsah
  26,855 – 27,405 MHz,
  c) zároveň s prvým štartom si súťažiaci zvolí svoj volací znak, pod ktorým sa
  bude hlásiť počas celej súťaže,
  d) člen jedného súťažného tímu nemôže byť zároveň členom iného súťažného
  tímu, ani vysielať ako jednotlivec,
  e) súťažné stanovište (QTH) musí byť na území SR,
  f) je povolené vysielať z akéhokoľvek portejblového QTH (za portejblové QTH
  sa považuje akékoľvek stanovište mimo trvalého bydliska operátora(ov),
  mimo trvalo osídlených oblastí; vysielať sa môže aj z horských
  ubytovacích zariadení a chát),
  g) z jednej kóty, ktorej nadmorská výška presahuje 900 m, je možné vysielať
  maximálne 4-krát počas celej súťaže,
  h) súťažný štart (výjazd) môže trvať maximálne 24 hodín od okamihu zápisu
  prvého spojenia do denníka.
 5. Náklady spojené s organizáciou SPL hradí SCBR. Štartovné je dobrovoľné formou príspevku v prospech SCBR, ktorý je možné uhradiť v hotovosti, alebo zaslať na adresu tajomníčky SCBR počas celého priebehu súťaže.
 6. Spojenia a súťažný denník:
  a) za platné spojenia sú považované všetky direktné spojenia (bez použitia
  opakovačov a relátok) so stanicami zapísané v súťažnom denníku
  b) súťažný denník sa skladá z hlavičky (názov súťažiaceho, stanovište (QTH),
  dátum a čas začiatku a ukončenia štartu) a zápisu spojení (log)
  c) spojenie zapísané v denníku musí obsahovať
  – poradové číslo spojenia,
  – dátum a čas,
  – volačku protistanice (názov expedície), domáce QTH (v prípade /p a /m
  názov aktuálneho miesta alebo kóty),
  – lokátor,
  – reporty.
  d) s každou jednotlivou protistanicou môže súťažiaci v rámci jedného štartu
  uskutočniť:
  – jedno spojenie z domáceho QTH protistanice, jedno spojenie s touto
  protistanicou z mobilnej stanice a jedno spojenie s touto protistanicou na
  portejbli, pričom každé z týchto spojení musí byť z iného lokátorového
  štvorca. Zápis so spojeniami musí byť v tvare (vzor):
  = spojenie so stabilom : Števo Zvolen JN98NN
  = spojenie s mobilom: Števo Zvolen /m Trenčín JN98AV
  (Jano Kamión /m Trenčín JN98AV)
  = spojenie so stanicou na portejbli : Števo Zvolen /p Skalka JN98LR
  e) v prípade vysielania v priebehu iných CB súťaží sa spojenia môžu zarátavať
  aj do SPL
  f) súťažiaci zašle súťažný denník organizátorovi najneskôr do 15 dní od
  ukončenia portejblu e-mailom vo formáte programu CL6 (denníky v iných
  formátoch než .c6v budú akceptované len po predchádzajúcom súhlase
  organizátora).
 7. Systém bodovania je nasledovný:
  a) do vzdialenosti 600 km sa spojenie boduje systémom 1km = 1 bod
  b) b) nad 600 km je spojenie bodované systémom 10 km = 1 bod
 8. Vyhodnocovanie súťaže:
  a) všetky štarty súťažiaceho sa budú postupne spočítavať a usporadúvať do
  tabuľky podľa počtu bodov
  b) priebežné poradie bude pravidelne zverejňované na internetovej stránke
  SCBR
  c) konečné poradie zostaví organizátor podľa celkového súčtu bodov, ktoré
  súťažiaci získa zo všetkých štartov počas roka
  d) pri rovnosti bodov je víťazom súťažiaci, ktorý uskutočnil viac
  súťažných štartov
  e) pri rovnosti súťažných štartov je víťazom súťažiaci s väčším počtom
  spojení
  f) v prípade sporných situácií je rozhodnutie organizátora konečné
  g) vyhodnotenie súťaže bude zverejnené na stránkach www.scbr.sk, ceny a
  diplomy budú odovzdané na jarnom CB stretnutí (Remata)
 9. Doplnkovou súťažou SPL je vyhodnotenie najdlhšieho spojenia. Do poradia bude zapísané najdlhšie spojenie súťažiaceho dosiahnuté počas roka.
 10. Organizátor si vyhradzuje právo rozhodovať v nejasných a neštandardných prípadoch. Súťažiaci, ktorý závažným spôsobom poruší podmienky súťaže, môže byť rozhodnutím organizátora diskvalifikovaný.
 11. Zaslaním prvého súťažného denníka organizátorovi sa súťažiaci prihlasuje do súťaže a zaväzuje sa dodržiavať propozície SPL. Spolu s prvým denníkom zašle súťažiaci (vedúci expedičného tímu) svoje kontaktné údaje – meno, adresu, e-mail, telefónne číslo.
  Vo vlastnom záujme je vhodné (ale nie nutné) súťažný štart vopred spropagovať na www.scbr.sk a www.cbdx.cz a tým informovať organizátora a ďalších súťažiacich o štarte.

3,278 total views, 2 views today