Organizačný poriadok SCBR

1. Základné údaje

Názov organizácie: Slovenský CB-Rádioklub (SCBR)
Sídlo: Podháj 63, 97401 Banská Bystrica
Zriaďovateľ – účastníci CB prevádzky v Slovenskej republike

2. Základné organizačné a riadiace normy:

Stanovy SCBR
Organizačný poriadok SCBR
Rokovací poriadok SCBR
Všeobecné povolenie pre občianske rádiostanice (VPR 02/2005)

3. Funkcionári SCBR

Prezident : Miroslav Snopko
Viceprezident : Ing. Štefan Lasab
Tajomník – Hospodár : Marek Fataš
Člen KRK : Lenka Gahérová
Člen KRK : Ľubomír Balušík
Člen KRK : Ladislav Nagy

4. Kolektívne orgány SCBR

Kolektívne orgány SCBR určujú stanovy SCBR.

Prezídium SCBR môže vytvárať Pracovné skupiny SCBR, ako poradné orgány Prezídia SCBR, ktoré slúžia na zaistenie splnenia cieľov a predmetov činnosti SCBR, prípadne na splnenie určitých konkrétnych úloh SCBR.

Prezídium SCBR tak isto aj ukončí činnosť pracovnej skupiny a rozpustí ju. Prezídium SCBR určí pracovnú náplň Pracovnej skupine a okruh problémov, ktorej sa bude pracovná skupina venovať. Pracovná skupina sa môže obrátiť na Prezídium SCBR s iniciatívnym návrhom v ktorejkoľvek veci, patriacej do jej kompetencií.

Pracovné skupiny spracúvajú pre Prezídium SCBR správy o svojej činnosti a komunikujú s viceprezidentom SCBR, ktorý ich riadi. Stanoviská pracovných skupín nemajú záväzný charakter.

Členovia pracovných skupín:

vymenúva ich Prezídium SCBR s ich súhlasom
nemusia byť členmi SCBR.
spomedzi seba si zvolia predsedu Pracovnej skupiny

5. Čestné členstvo v SCBR

Štatút čestného člena udeľuje prezídium SCBR. Získava ho osoba, ktorá sa zvlášť zaslúžila o rozvoj SCBR a vysielania na pásmach podľa generálneho povolenia TÚ SR, podporila činnosť SCBR, resp. svojou činnosťou príkladne napĺňala poslanie SCBR.

Čestné členstvo je udeľované doživotne. Čestný člen SCBR nemusí platiť členské príspevky, pričom má práva a výhody riadneho člena SCBR.

Čestné členstvo môže byť zrušené Výročnou členskou schôdzou SCBR v prípade hrubého porušenia Stanov SCBR, všeobecného povolenia TÚ SR alebo morálnych a etických princípov.

6. Členské príspevky, zľavy a služby pre členov SCBR

Výška členského príspevku na jeden kalendárny rok je stanovená na 5 EUR. Jeho hodnota môže byť upravená uznesením VČS SCBR. Ak nový žiadateľ o členstvo alebo bývalý člen SCBR vstupujú do SCBR po 1. septembri, členský príspevok na daný kalendárny rok tvorí len jednotretinová výšku členského príspevku. Pri využití niektorej zo zliav je člen SCBR povinný predložiť platný preukaz člena a mať zaplatené členské na príslušný rok.

7. Záverečné ustanovenia.

Tento organizačný poriadok bol schválený mimoriadnou členskou schôdzou SCBR dňa 29.apríla 2006 a týmto nadobúda právoplatnosť.
Tento organizačný poriadok bol upravený v bode 3. na základe volieb členov Kontrolnej a revíznej komisie konaných na Remate dňa 22.4.2017.

Loading

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

*