Rokovací poriadok SCBR

Článok I
Úvodné ustanovenia

Rokovací poriadok Slovenského CB-Rádioklubu (ďalej len SCBR) upravuje prípravu a rokovanie členskej schôdze SCBR a Prezídia SCBR, pravidlá ich rokovania a uznesenia

Článok II

Účasť členov SCBR na rokovaniach Výročnej členskej schôdze, Prezídia SCBR a Rozšíreného prezídia SCBR
Členovia SCBR by sa mali zúčastniť každého rokovania členskej schôdze SCBR.
Členovia Prezídia SCBR sú povinní zúčastniť sa každého rokovania Prezídia SCBR.
Svoju účasť na rokovaniach potvrdzujú členovia podpisom do listiny prítomných členov.
So súhlasom VČS SCBR, resp. Prezídia SCBR môžu vystúpiť na rokovaniach hostia.

Článok III
Rokovanie Výročnej členskej schôdze SCBR

Podklady na rokovanie VČS pripravuje a spracúva Rozšírené prezídium SCBR. Organizačné a technické otázky s tým spojené rieši Prezídium SCBR.
Rokovanie VČS SCBR riadi člen SCBR poverený Prezídiom SCBR (ďalej len predsedajúci). Ten vedie rokovanie, udeľuje a odoberá slovo a robí ďalšie potrebné rozhodnutia k zaisteniu riadneho priebehu členskej schôdze SCBR.
Po začatí rokovania VČS SCBR predsedajúci oznámi počet prítomných členov. Informuje o počte neprítomných členov, ako aj o ich ospravedlnení či neospravedlnení sa za neúčasť.
V úvode rokovania predsedajúci predloží členskej schôdzi návrh programu rokovania. Členovia SCBR môžu navrhnúť zmenu, alebo doplnenie programu o prerokovaní neodkladných záležitostí. V tomto prípade navrhovateľ predloží písomný návrh hlasovania pred prerokovaním. Prejednávaný návrh programu schvaľuje členská schôdza SCBR.
Predsedajúci udeľuje k jednotlivým bodom slovo predkladateľom.
Každý člen SCBR má právo na VČS sa vyjadriť k prerokovávaným záležitostiam. Predsedajúci má právo diskutujúcemu odobrať slovo po predošlom upozornení a to v prípade, že bol prekročený časový limit, alebo sa diskutujúci odchyľuje od témy, alebo sa chová nedôstojne.
Po skončení diskusie predsedajúci sformuluje uznesenia vrátane prípadných zmien predložených návrhov. O návrhu na ukončenie diskusie, ktorý podá člen SCBR, sa hlasuje bez rokovania s tým, že slovo dostanú pred hlasovaním tí účastníci rokovania, ktorý boli pred návrhom na ukončenie do diskusie prihlásení.
Návrh na členov Prezídia SCBR a KRK podávajú jednotlivci alebo skupiny členov SCBR pred a počas VČS až do momentu ukončenia podávania návrhov pred voľbou príslušného člena. Navrhovaný člen musí s kandidatúrou súhlasiť.
Voľby prebiehajú tajným hlasovaním, pokiaľ členská schôdza SCBR nerozhodne inak.

Článok IV
Rokovanie Prezídia SCBR

Prezídium SCBR je uznášaniaschopné, ak sa ho zúčastnia všetci jeho členovia.
Rokovanie Prezídia SCBR pripravuje a riadi prezident SCBR.
Prezídium SCBR hlasuje o jednotlivým bodoch programu ihneď po ich prerokovaní.
Návrh je prijatý v prípade, že za návrh hlasuje nadpolovičná väčšina prítomných členov Prezídia SCBR, okrem opakovaného členstva, kde je nutný súhlas najmenej dvoch tretín členov Prezídia SCBR.

Článok V
Hlasovanie výročnej členskej schôdze SCBR

VČS hlasuje o jednotlivým bodoch programu ihneď po ich prerokovaní.
O návrhu dáva predsedajúci hlasovať.
Hlasuje sa spravidla zdvihnutím ruky. O návrhoch sa rozhoduje v poradí, v akom boli prijaté.
Vo výnimočných prípadoch, keď VČS SCBR nezasadá, a je potrebné operatívne rozhodnutie, môže prezident SCBR použiť hlasovanie mimo rokovania „per rollam“. K schváleniu tohto rozhodnutia hlasovaním je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov SCBR. Takto prijaté rozhodnutie sa vyhotovuje ako hlasovanie z mimoriadneho rokovania a má platnosť riadneho hlasovania.

Článok VI
Ukončenie a prerušenie rokovania členskej schôdze SCBR

Predsedajúci prehlási rokovanie za ukončené za podmienky vyčerpania programu rokovania.
Iné ukončenie, alebo prerušenie rokovania schvaľuje členská schôdza na návrh člena SCBR, alebo člena Prezídia SCBR a to zo závažných dôvodov, najčastejšie, keď nastal stav znemožňujúci jednanie.
Termín pokračovania rokovania urči predsedajúci.

Článok VII
Zápis z rokovania a hlasovania výročnej členskej schôdze SCBR

Návrh a výsledky hlasovania sú zachytené v zápisnici z VČS, ktorú podpisuje predsedajúci VČS a prezident SCBR.
Vyhotovenie zápisnice z rokovania VČS, vrátane hlasovania zabezpečí predsedajúci v spolupráci s tajomníkom SCBR.

Článok VIII
Informovanie

O výsledku rokovania, hlasovania a uznesenia výročnej členskej schôdze, alebo Prezídia SCBR poskytne oficiálne stanovisko Prezident SCBR, alebo ním poverená osoba.
Osoby, ktoré sú oprávnené poskytovať oficiálne informácie, sú povinné rešpektovať pokyny Prezídia SCBR, najmä týkajúce sa rozsahu a obsahu informácií.

Článok IX
Záverečné ustanovenia

Všetky podnety týkajúce sa fungovania a práce SCBR sa sústreďujú u tajomníka, ktorý ich predkladá na najbližšom rokovaní Prezídia SCBR.
Podkladové materiály pre rokovania VČS, Prezídia a RP SCBR sú určené výhradne pre potreby adresátov. Nie je povolené tieto materiály bez súhlasu Prezídia SCBR poskytovať iným osobám, poprípade ich ďalej rozširovať.
Tento rokovací poriadok bol schválený na VČS SCBR dňa 29.04.2006 na Remate a týmto nadobúda právoplatnosť.

Loading

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

*