Stanovy SCBR

Článok I.
Právne postavenie

1.
Slovenský CB-Rádioklub (ďalej len SCBR) je dobrovoľná, nezávislá, právne a ekonomicky samostatná organizácia (občianske združenie), ktorá združuje prevádzkovateľov (operátorov) rádiostaníc, ako aj ďalších záujemcov o vysielanie na občianskych pásmach uvedených vo všeobecných povoleniach.

2.
Na základe rozhodnutia členskej základne sa SCBR môže združovať a spolupracovať s inými organizáciami.

3.
Sídlom ústredného orgánu SCBR je ul. 29. augusta 44/6, 97251 Handlová. SCBR má znak organizácie. SCBR môže pre svoje účely vydávať časopis, resp. inou formou propagovať vlastnú činnosť.
Článok II.
Poslanie a ciele SCBR

4.
SCBR si kladie za cieľ podporovať rozvoj a šírenie poznatkov z rádiotechniky, elektroniky a zásad rádioamatérstva na pásmach vyhradených všeobecným povolením TÚ SR, no najmä orientovať túto činnosť na humánne ciele s celospoločenským prospechom (nadväzovanie vzájomných kontaktov, pomoc v núdzových situáciách v doprave, pri rekreácií, športe a pod.). SCBR zastupuje záujmy svojich členov pred úradmi, inými organizáciami a pri medzinárodných rokovaniach.

Článok III.
Vznik, členstvo, práva a povinnosti členov SCBR

5.
Členstvo v SCBR je individuálne. Členom SCBR sa môže stať každý občan Slovenskej republiky, ktorý súhlasí so Stanovami SCBR, písomnou formou požiada o členstvo a uhradí stanovený členský príspevok. Môže sa ním stať aj cudzí štátny príslušník na základe povolenia k pobytu. Dokladom o členstve je členský preukaz, ktorý obdrží člen po zaplatení členského príspevku.

6.
Členský príspevok sa platí na kalendárny rok, je splatný do konca 4. mesiaca príslušného roku. Jeho výšku upravuje Organizačný poriadok SCBR a odsúhlasuje Výročná členská schôdza SCBR. V prípade ukončenia členstva sa členský príspevok nevracia.

7.
Členovia SCBR majú právo:

 • po dosiahnutí veku 18 rokov voliť a byť volení do všetkých orgánov SCBR,
 • využívať služby SCBR,
 • žiadať od všetkých orgánov združenia skladanie účtov o činnosti SCBR,
 • obracať sa s podnetmi, otázkami, žiadosťami a pripomienkami na orgány SCBR

8.
Členovia SCBR sú povinní:

 • poznať a dodržiavať Stanovy SCBR,
 • riadne platiť členské príspevky
 • dodržiavať predpisy platné pre prevádzku občianskych rádiostaníc podľa všeobecného povolenia TU SR.
 • podieľať sa na správe, ochrane a zveľaďovaní majetku SCBR

9.
Členstvo v SCBR môže byť ukončené:

 • vystúpením na vlastnú žiadosť zaslanú v písomnej alebo elektronickej podobe predsedníctvu SCBR,
 • vylúčením pre hrubé porušenie Stanov,
 • nezaplatením členského príspevku na príslušný rok.

10.
Proti vylúčeniu sa možno odvolať na Výročnú členskú schôdzu SCBR.

Článok IV.
Orgány SCBR

11.
Orgánmi SCBR sú:

 • Výročná členská schôdza SCBR (ďalej len VČS),
 • Prezídium SCBR (prezident, viceprezident, tajomník – hospodár),
 • Rozšírené prezídium SCBR (ďalej len RP SCBR),
 • Kontrolná a revízna komisia SCBR (KRK SCBR).

12.
Výročná členská schôdza sa koná jedenkrát ročne, spravidla na jeseň. Mimoriadna členská schôdza sa zvolá v prípade, ak o to požiada nadpolovičná väčšina členov SCBR, alebo nadpolovičná väčšina členov Rozšíreného prezídia SCBR, alebo Kontrolná a revízna komisia SCBR. Výročná členská schôdza je oprávnená prijímať uznesenia, ak s predloženým návrhom uznesenia súhlasí nadpolovičná väčšina prítomných prezentovaných členov. Prezídium SCBR a Revízna komisia SCBR sú volené orgány.

13.
VČS SCBR volí a odvoláva členov Prezídia a Kontrolnej a revíznej komisie. Funkčné obdobie sú dva roky, pričom počet funkčných období nie je obmedzený.

14.
Do kompetencie VČS ďalej patrí :

 • schvaľovanie správy o činnosti, správy o hospodárení a správy o revíznej činnosti,
 • schvaľovanie výšky členského príspevku, • schvaľovanie plánu činnosti a rozpočtu,
 • schvaľovanie Stanov, Organizačného a rokovacieho poriadku SCBR a ich zmien,
 • rozhodovanie o námietkach a pripomienkach členov SCBR.

15.
Z rokovania VČS a o uznesení VČS vedie Prezídium SCBR zápisnicu, ktorú zverejní do 14 dní a rozpošle členom RP SCBR a KRK.

16.
Prezídium SCBR :

 • schádza sa minimálne dvakrát ročne, spravidla pred ČS SCBR
 • riadi a zabezpečuje činnosť SCBR v období medzi dvoma VČS
 • zvoláva VČS a zasadnutie RP SCBR minimálne 14 dní vopred
 • predkladá VČS správu o činnosti SCBR a plán práce pre nasledujúce obdobie
 • má právo udeliť osobám čestné členstvo SCBR
 • schvaľuje pričlenenie a odčlenenie oblastného klubu do SCBR
 • v prípade potreby poveruje ďalšieho člena klubu riešením konkrétnej úlohy. Jeho funkcia, náplň práce a právomoci upresní podľa aktuálnej potreby.

17.
Rozšírené prezídium SCBR

 • je poradným orgánom Prezídia SCBR,
 • schádza sa minimálne dvakrát ročne, spravidla pred ČS SCBR
 • jeho členmi sú členovia Prezídia SCBR a prezidenti miestnych (územných, oblastných) CB klubov, resp. nimi poverení zástupcovia klubov, ktorí sú riadnymi členmi SCBR.
 • navrhuje plán činnosti na ďalšie obdobie (kalendárny rok) a predkladá ho prezidiu SCBR,
 • predkladá Prezídiu SCBR návrhy a pripomienky členskej základne písomnou formou,
 • navrhuje riešenia aktuálnych problémov a úloh SCBR.
 • môže prijímať uznesenia v prípade súhlasu nadpolovičnej väčšiny prítomných členov za predpokladu preukázateľného a včasného pozvania členov RP, minimálne 10 dní vopred. Všetky jeho uznesenia majú pre Prezídium a VČS len odporúčací charakter.

Článok V.
Právomoci a náplň práce

18.
Prezident

 • je štatutárny zástupca SCBR,
 • zastupuje SCBR pri rokovaniach s ostatnými CB klubmi a organizáciami, so štátnymi orgánmi, organizáciami, spoločnosťami, firmami a v styku s občianskou verejnosťou.
 • uzatvára dohody o spolupráci s inými organizáciami, združeniami a CB klubmi,
 • uzatvára hospodárske zmluvy v mene SCBR
 • riadi činnosť SCBR. Je oprávnený podpisovať oficiálne, pečiatkou opatrené dokumenty a listiny.
 • po dohode s prezídiom SCBR má právo prizvať hostí na rokovanie Prezídia SCBR a Výročnej členskej schôdze

19.
Viceprezident

 • zabezpečuje organizáciu pri poriadaní CB stretnutí, stará sa o ich propagáciu.
 • pripravuje zasadnutia Rozšíreného prezídia SCBR.
 • zhromažďuje podnety a návrhy podané členskou základňou.
 • v prípade neprítomnosti prezidenta preberá všetky jeho právomoci.

20.
Tajomník – hospodár

 • je oprávnený podpisovať všetky finančné doklady opatrené pečiatkou klubu.
 • vybavuje QSL službu a klubovú korešpondenciu.
 • vedie evidenciu členov SCBR a platenia členských príspevkov, vedie účtovníctvo podľa platných predpisov.
 • spravidla raz ročne predkladá účtovnú knihu na kontrolu revíznej komisii SCBR.

21.
Čestný predseda SCBR má právo zúčastňovať sa na zasadnutí Prezídia a Rozšíreného prezídia SCBR.

22.
Členovia volení do jednotlivých funkcií sú vypísaní v Organizačnom poriadku SCBR. Prezídium SCBR najneskôr 14 dní pred ukončením svojho funkčného obdobia pripraví nové voľby.

Článok VI.
Kontrolná a revízna komisia SCBR

23.
Slovenský CB Rádioklub je povinný vytvoriť Kontrolnú a revíznu komisiu SCBR (KRK), ktorá musí mať aspoň troch členov.

24.
Členov KRK volí výročná členská schôdza zo svojich členov, členovia KRK si spomedzi seba zvolia predsedu KRK.

25.
Kontrolná a revízna komisia SCBR

 • schádza sa jedenkrát ročne, spravidla pred VČS SCBR,
 • je oprávnená overovať postup vo veciach SCBR, kedykoľvek nahliadnuť do účtovných dokladov, spisov združenia a zisťovať stav SCBR.
 • kontroluje, aby hospodárenie bolo v súlade so Stanovami a uzneseniami SCBR, ako aj so zákonmi a príslušnými právnymi predpismi,
 • vyhotovuje a VČS predkladá správu o hospodárení SCBR medzi dvomi VČS SCBR.
 • je povinná preskúmať ročnú účtovnú uzávierku, o čom vyhotoví zápis a tento predloží VČS SCBR.
 • kontroluje činnosť prezídia SCBR po legislatívnej stránke navrhuje odmeny členom a predkladá ich členskej schôdzi na schválenie.

26.
Členovia KRK sú povinní zúčastňiť sa na VČS. Členskej schôdzi môžu podať svoje podania.

27.
KRK zvolá členskú schôdzu, ak to vyžaduje záujem SCBR. KRK vykonáva svoje práva spoločne, alebo svojimi jednotlivými členmi. Vykonávanie kontroly môže KRK aj natrvalo rozdeliť medzi svojich členov. Rozdelením kontrolných činností nie je však dotknutá zodpovednosť člena KRK ani právo vykonávať ďalšie kontrolné činnosti.

28.
Členovia SCBR môžu požiadať KRK o preskúmanie činnosti SCBR s udaním účelu a dôvodu. Žiadosť sa dokladá podpismi členov s uvedením mena, priezviska , bydliska a podpisom.

29.
Ak KRK nevyhovie podanej žiadosti do 30 dní, môžu sa uvedení členovia obrátiť na VČS.

Článok VII.
Miestne (územné) CB kluby

30.
Rozšírené prezídium SCBR je zložené z členov SCBR – zástupcov CB klubov, ktorí prejavia písomnou formou záujem o spoluprácu s SCBR a tým vyjadria súhlas s pričlenením (integráciou) k SCBR. Takýto klub môže delegovať do RP SCBR jedného zástupcu. Činnosť týchto klubov nesmie byť v rozpore so stanovami SCBR a všeobecnými povoľovacími podmienkami TÚ SR.

Článok VIII.
Právna subjektivita

31.
SCBR má plnú právnu subjektivitu.

Článok IX.
Hospodárenie SCBR

32.
SCBR na svoje ekonomické zabezpečenie využíva členské príspevky, dotácie, dary a vlastnú hospodársku činnosť.

33.
O hospodárení SCBR vedie hospodár riadnu evidenciu v zmysle platných účtovných predpisov. Za správnosť hospodárenia zodpovedajú rovnakou mierou všetci členovia Prezídia SCBR.

34.
Prezídium SCBR je oprávnené schvaľovať výdaje do výšky 100 €. Tieto výdaje podliehajú dodatočnému odsúhlaseniu na VČS SCBR.

35.
Každá akcia hradená, alebo dotovaná z finančných prostriedkov SCBR musí byť do 30 dní po jej ukončení kompletne zúčtovaná hospodárovi SCBR, resp. hospodárom SCBR a správnosť vyúčtovania odsúhlasená Kontrolnou a revíznou komisiou SCBR .

36.
Ostatné premenné ustanovenia sú zakotvené v Organizačnom poriadku, ktorý schvaľuje VČS SCBR.

37.
SCBR zanikne rozpustením, ak o tom rozhodne nadpolovičná väčšina všetkých členov SCBR. Ak zanikne SCBR a nebolo prijaté žiadne rozhodnutie o naložení s majetkom, potom likvidačná komisia vymenovaná VČS zabezpečí vyrovnanie všetkých záväzkov a zvyšok vysporiada podľa platných predpisov.

Stanovy boli schválené na Mimoriadnej členskej schôdzi SCBR dňa 29. apríla 2006 a týmto nadobudli právoplatnosť.


Slovenský CB-Rádioklub bol zaregistrovaný ako občianske združenie na Ministerstve vnútra SR dňa 9.7.1991 pod číslom VVS/1-900/90-4025.

Loading

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

*