Zápisnica z Výročnej členskej schôdze SCBR

zo dňa 22.4.2017. Miesto konania chata Mladosť, Remata

Prítomní:
podľa prezenčnej listiny

Program ČS:

 1. Otvorenie členskej schôdze (ČS)
 2. Voľba volebnej a návrhovej komisie ČS
 3. Správa o činnosti a plán práce na ďalšie obdobie
 4. Správa Kontrolnej a revíznej komisie o hospodárení SCBR
 5. Voľba Prezídia a KRK SCBR
 6. Diskusia
 7. Uznesenie
 8. Záver

Ad 1.
Schôdzu otvoril a viedol Martin Znášik (SK-424). Podľa prezenčnej listiny konštatoval, že je prítomných  37 riadnych členov SCBR.

Ad 2.
Skrutátorom hlasov v hlasovaniach bol prezidentom SCBR menovaný Štefan Lasab (SK-525).

Ad 3.
Prezident SCBR Ľubomír Balušík (SK-021) predložil správu o činnosti za uplynulé obdobie.

Ad 4.
Kontrolná a revízna komisia predložila správu o kontrole hospodárenia za uplynulé obdobie. Konštatovala, že KRK nezistila žiadne nedostatky.

Ad 5.
Počas hlasovania bolo prítomných 29 z 37 zaprezentovaných členov klubu. Do jednotlivých funkcií prezídia boli navrhnutí a zvolení nasledovní kandidáti:

Prezident SCBR:
– návrh č. 1 – Karol Munko, (SK-393),
– návrh č. 2 – Ľubomír Balušík, (SK-021)
– návrh č. 3 – Miroslav Snopko, (SK-611)

Do funkcie prezidenta bol zvolený Ľubomír Balušík – Nautilus Handlová počtom hlasov 16. Ostatní kandidáti získali: K. Munko – 5, M. Snopko – 4. Nehlasovali 2 členovia.

Viceprezident  SCBR:
– návrh č. 1 – Martin Znášik (SK-424)
zvolený počtom hlasov: za – 28, proti – 0, zdržal sa – 1
– iný návrh nebol podaný.

Tajomník-hospodár SCBR:
– návrh č. 1 – Lenka Gahérová (SK-169)
zvolená počtom hlasov: za – 26, proti – 0, zdržal sa – 1
– iný návrh nebol podaný. Nehlasovali 2 členovia.

Členovia Kontrolnej a revíznej komisie SCBR:
Počas hlasovania bolo prítomných 30 z 37 zaprezentovaných členov klubu.

Návrh č. 1 – Štefan Lasab (SK-525)
Návrh č. 2 – Róbert Dezorzo (SK-590)
Návrh č. 3 – Miroslav Snopko (SK-611)
O návrhoch sa hlasovalo spoločne. Za – 27, proti – 0, zdržal sa – 3.

Ad 6.
Diskusia

CB report
zvýšené náklady na zasielanie časopisu. Návrhy:
– vydávať časopis len v elektronickej podobe,
– posielať len v elektronickej podobe, na stretnutí rozdávať tlačenú verziu,
– vytvoriť formulár na webe, ktorým člen vyjadrí svoje vzdanie sa tlačenej formy časopisu a svoju požiadavku zasielať CB report len v elektronickej podobe.

Zoznam členov SCBR
Návrh na zverejnenie kompletného zoznamu členov SCBR, aj tých, ktorí momentálne nemajú uhradené členské príspevky, alebo už zomreli. Môže to opäť prispieť k zvýšeniu členskej základne.

Silent key
Minúta ticha za nedávno zomrelého člena SCBR Michala Laša Dubnica nad Váhom (SK-704).

Ad 7.
Uznesenie

 1. Členská schôdza vzala na vedomie správu Kontrolnej a revíznej komisie SCBR o kontrole hospodárenia SCBR za uplynulé obdobie bez výhrad.
 2. Členská schôdza zvolila do funkcie prezidenta SCBR Ľubomíra Balušíka, viceprezidenta Martina Znášika, tajomníčku – hospodárku Lenku Gahérovú a členov kontrolnej a revíznej komisie Štefana Lasaba, Róberta Dezorza a Miroslava Snopka.
 3. Členská schôdza ukladá novozvolenému Prezídiu SCBR vykonať všetky právne úkony vo vzťahu k štátnym orgánom a ostatným inštitúciám.

Ad 9.
Martin Znášik konštatoval, že boli vyčerpané všetky body programu, poďakoval prítomným za účasť a ukončil schôdzu.

Zapisovateľ VČS: Peter Leitman (SK-058)
Predseda VČS: Martin Znášik (SK-424)

Loading