Zápisnica z Výročnej členskej schôdze SCBR

zo dňa 11.4.2015. Miesto konania chata Mladosť, Remata

Prítomní:
podľa prezenčnej listiny

Program ČS:

 1. Otvorenie členskej schôdze (ČS)
 2. Voľba volebnej a návrhovej komisie ČS
 3. Správa o činnosti a plán práce na ďalšie obdobie
 4. Správa Kontrolnej a revíznej komisie o hospodárení SCBR
 5. Diskusia
 6. Voľba Prezídia a KRK SCBR
 7. Uznesenie
 8. Ocenenie Cébečkár roka 2014
 9. Záver

Ad 1.
Schôdzu otvoril a viedol Martin Znášik (SK-424). Podľa prezenčnej listiny konštatoval, že je prítomných  23 riadnych členov SCBR. Na žiadosť Petra Leitmana (SK-058) si členská schôdza uctila symbolickou minútou ticha tých členov, ktorí zomreli v uplynulom období.

Ad 2.
Do návrhovej a volebnej komisie bol menovaný prezidentom SCBR Štefan Lasab (SK-525).

Ad 3.
Prezident SCBR Ľubomír Balušík (SK-021) predložil správu o činnosti za uplynulé obdobie a zároveň prezentoval najdôležitejšie úlohy na najbližšie obdobie:
– bankový účet, na ktorý by členovia mohli uhrádzať členské príspevky. Prezídium očakáva zvýšenie počtu členov, nakoľko úhrada členského cez internetbanking bude rýchla a jednoduchá a viacerí členovia žiadali tento spôsob úhrady.
– zefektívnenie priebežného vyhodnocovania Slovenskej portejblovej ligy. Nakoľko doterajší kontest manažér je pracovne vyťažený, Prezídium hľadá nového manažéra súťaže. Na túto činnosť sa podujal Pavol Nagy (SK-761).

Ad 4.
Správu kontrolnej a revíznej komisie predložil člen KRK Ondrej Kučera (SK-282). Konštatoval, že KRK nezistila žiadne nedostatky.

Ad 5.
– Martin Znášik (SK-424) informoval o prerábaní internetovej stránky, do ktorej budú postupne zapracované aj požiadavky od návštevníkov – online chat, prihlasovanie do súťaží a i.
– podnety od členov z východného Slovenska zorganizovať jesenné stretnutie na východnom Slovensku. Rado Šolc (SK-200) sa podujal vybrať vhodný termín a lokalitu.
– podnet na založenie účtu pre úhradu členských príspevkov. Prezídium SCBR bude hľadať možnosti, kde je možné takýto účet založiť čo najvýhodnejšie.

Ad 6.
Do jednotlivých funkcií prezídia boli navrhnutí a zvolení nasledovní kandidáti:

Prezident SCBR:
– návrh č. 1 – Ľubomír Balušík (SK-021),
zvolený počtom hlasov: za – 17, proti – 0, zdržal sa – 0
– iný návrh nebol podaný.

Viceprezident  SCBR:
– návrh č. 1 – Ľubomír Knopp (SK-546)
zvolený počtom hlasov: za – 19, proti – 0, zdržal sa – 0
– iný návrh nebol podaný.

Tajomník-hospodár SCBR:
– návrh č. 1 – Lenka Gahérová (SK-169)
zvolená počtom hlasov: za – 22, proti – 0, zdržal sa – 1
– iný návrh nebol podaný.

Členovia Kontrolnej a revíznej komisie SCBR:
Návrh č. 1 – Ondrej Kučera (SK-282)
Návrh č. 2 – Róbert Dezorzo (SK-590)
Návrh č. 3 – Marek Fataš (SK-708)
O návrhoch sa hlasovalo spoločne. Za – 23, proti – 0, zdržal sa – 0.
po dohode členov KRK sa predsedom stal Róbert Dezorzo.

Ad 7.
Uznesenie

 1. Členská schôdza vzala na vedomie správu Kontrolnej a revíznej komisie SCBR o kontrole hospodárenia SCBR za uplynulé obdobie bez výhrad.
 2. Členská schôdza menuje Pavla Nagya za kontest manažéra Slovenskej potejblovej ligy 2015 a ďalších ročníkov.
 3. Členská schôdza zvolila do funkcie prezidenta SCBR Ľubomíra Balušíka, viceprezidenta Ľubomíra Knoppa, tajomníčku – hospodárku Lenku Gahérovú a členov kontrolnej a revíznej komisie Ondreja Kučeru, Róberta Dezorza a Mareka Fataša.
 4. Členská schôdza ukladá novozvolenému Prezídiu SCBR vykonať všetky právne úkony vo vzťahu k štátnym orgánom a ostatným inštitúciám.

Členská schôdza odsúhlasila uznesenie v uvedenom znení počtom hlasov: za – 21, proti – 0, zdržal sa – 0.

Ad 8.
Prezident SCBR vyhlásil držiteľa ocenenia Cébečkár roka, ktorým sa za rok 2014 stal Radoslav Šolc (SK-200) za propagáciu a rozvoj CB pásma na východnom Slovensku.

Ad 9.
Martin Znášik konštatoval, že boli vyčerpané všetky body programu, poďakoval prítomným za účasť a ukončil schôdzu.

Zapisovateľ VČS: Peter Leitman (SK-058)
Predseda VČS: Martin Znášik (SK-424)

Loading