SPL – propozície 2024

Organizátor: Slovenský CB rádioklub
Kontakt na manažéra súťaže: Števo Lasab (Števo Zvolen) spl.scbr@gmail.com
Termín konania: začiatok: 1.1.2024, koniec: 31. 12 2024

Cieľ súťaže:
Slovenská portejblová liga (ďalej len SPL) je celoročná CB súťaž. Cieľom tejto súťaže je spestriť prevádzku CB pásma a podporovať vysielanie v portejblových podmienkach. Súťažiaci si sám volí dátum, čas, miesto (QTH) ako aj dĺžku vysielania, v súlade s podmienkou č. 8.

Náklady spojené s organizáciou SPL a ceny do súťaže okrem štartovného hradí SCBR.

Podmienky:
Súťaže SPL sa môže zúčastniť každý súťažný tím, alebo jednotlivec (ďalej len “súťažiaci”), ktorý splní podmienky súťaže:

 1. súťažiaci sa pri vysielaní riadi aktuálne platným Všeobecným povolením
 2. pre účely súťaže je povolené používať celý frekvenčný rozsah 26,855 – 27,405 MHz,
 3. zaslaním prvého súťažného denníka organizátorovi sa súťažiaci prihlasuje do súťaže a zaväzuje sa dodržiavať propozície SPL. Zároveň s prvým štartom si súťažiaci zvolí svoj volací znak, pod ktorým sa bude hlásiť počas celej súťaže. Spolu s prvým denníkom zašle súťažiaci (vedúci expedičného tímu) svoje kontaktné údaje – meno, adresu, e-mail, telefónne číslo.
 4. člen jedného súťažného tímu nemôže byť zároveň členom iného súťažného tímu, ani vysielať ako jednotlivec,
 5.  súťažné stanovište (QTH) musí byť na území SR,
 6. je povolené vysielať z akéhokoľvek portejblového QTH (za portejblové QTH sa považuje akékoľvek stanovište mimo trvalého bydliska operátora(ov), mimo trvalo osídlených oblastí; vysielať sa môže aj z horských ubytovacích zariadení a chát),
 7. z jednej kóty alebo QTH, ktorej nadmorská výška presahuje 900 m, je možné vysielať maximálne 4-krát počas celej súťaže,
 8. za kótu sa v SPL považuje miesto na mape s čiernym trojuholníkom a uvedením nadmorskej výšky prípadne aj jej názvu (pretože sú ale aj bezmenné kóty). Ak súťažiaci vysiela z QTH mimo kóty, musí v denníku uviesť kótu, ktorá je najbližšie k jeho QTH. Napr. Vysielač Suchá Hora Nr Skalka 1232m. Za kótu sa do SPL teda bude počítať kóta Skalka.
 9. súťažný štart (výjazd) môže trvať maximálne 24 hodín od okamihu zápisu prvého spojenia do denníka.
 10. súťažiaci nesmie počas jedného štartu zmeniť vysielacie stanovište.
 11. súťažiaci nesmie počas jedného štartu vysielať z jedného lokátoru pod viacerými volačkami. 
   
  Spojenia a súťažný denník:
 12. za platné spojenia sú považované všetky direktné spojenia (bez použitia opakovačov a relátok) so stanicami zapísané v súťažnom denníku.
 13. súťažný denník sa skladá z hlavičky (názov súťažiaceho, stanovište (QTH), dátum a čas začiatku a ukončenia štartu) a zápisu spojení (log).
 14. spojenie zapísané v denníku musí obsahovať
  – poradové číslo spojenia,
  – dátum a čas,
  – volačku protistanice (názov expedície), domáce QTH (v prípade /p a /m názov aktuálneho miesta alebo kóty),
  – lokátor,
  – reporty.
 15. s každou jednotlivou protistanicou môže súťažiaci v rámci jedného štartu uskutočniť:
  – jedno spojenie z domáceho QTH protistanice,
  – jedno spojenie s touto protistanicou z mobilnej stanice
  – jedno spojenie s touto protistanicou na portejbli, pričom každé z týchto spojení musí byť z iného lokátorového štvorca. Zápis so spojeniami musí byť v tvare (vzor):
       = spojenie so stabilom : Števo Zvolen JN98NN
       = spojenie s mobilom: Števo Zvolen /m Trenčín JN98AV (Jano Kamión Brno /m Trenčín JN98AV)
       
  = spojenie so stanicou na portejbli : Števo Zvolen /p Skalka JN98LR
 16. v prípade vysielania v priebehu iných CB súťaží sa spojenia môžu zaratúvať aj do SPL
 17. za jeden kalendárny mesiac je možné zaslať iba jeden súťažný denník, ktorý je nutné zaslať e-mailom do siedmeho dňa v ďalšom mesiaci (napr za január odoslať do 7.februára).
 18. Denník musí byť vo formáte programu CL6. Denníky v iných formátoch než .c6v budú akceptované len po predchádzajúcom súhlase organizátora).
   
 19. Systém bodovania je nasledovný:
  a) do vzdialenosti 600 km sa spojenie boduje systémom 1km = 1 bod
  b) nad 600 km je spojenie bodované systémom 10 km = 1 bod, teda podľa vzorca      Body = 600+(celková dĺžka spojenia – 600)/10.                                                                 Napr. 1410 km spojenie = 600 + (1410 – 600) /10 = 600 + 81 = 681 bodov                                                         
 20. Vyhodnocovanie súťaže:
  všetky štarty súťažiaceho sa budú postupne spočítavať a usporadúvať do tabuľky podľa počtu bodov
 21. priebežné poradie bude pravidelne zverejňované na internetovej stránke SCBR
 22. konečné poradie zostaví organizátor podľa celkového súčtu bodov, ktoré súťažiaci získa zo všetkých štartov počas roka
 23. pri rovnosti bodov je víťazom súťažiaci, ktorý uskutočnil viac súťažných štartov
 24. pri rovnosti súťažných štartov je víťazom súťažiaci s väčším počtom spojení
 25. v prípade sporných situácií je rozhodnutie organizátora konečné
 26. vyhodnotenie súťaže bude zverejnené na www.scbr.sk, ceny a diplomy budú odovzdané na jarnom CB stretnutí (Remata)
 27. Doplnkovou súťažou SPL je vyhodnotenie najdlhšieho spojenia. Do poradia bude zapísané najdlhšie spojenie súťažiaceho dosiahnuté počas roka.
 28. Organizátor si vyhradzuje právo rozhodovať v nejasných a neštandardných prípadoch. Rozhodnutie organizátora je konečné. Súťažiaci, ktorý závažným spôsobom poruší podmienky súťaže, môže byť rozhodnutím organizátora diskvalifikovaný.
 29. Súťažiaci je povinný uhradiť štartovné do súťaže. Minimálne štartovné na ročník 2024 je 15€. Štartovné slúži na pokrytie nákladov manažéra súťaže.

Tieto propozície môžu byť upravené, pričom úpravy musia byť oznámené zapojeným účastníkom súťaže a zverejnené aj na tejto stránke.

Vo vlastnom záujme je vhodné (ale nie nutné) súťažný štart vopred spropagovať na www.scbr.sk a www.cbdx.cz a tým informovať ostatných o štarte.

Loading